ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Poh chang Book Fair ครั้งที่ 4

 ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
Poh chang Book Fair ครั้งที่ 4  

ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 8:30 – 16:30 น.
 ห้อง P1 ศาสตรเมธี ปัญญา เพ็ชรชู ตึกออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง